Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten erkent de koper deze voorwaarden te kennen en deze als integrerend bestanddeel van de overeenkomst te aanvaarden. Alle voorwaarden die door de koper of de makelaar zouden worden geformuleerd in afwijking van de onderhavige voorwaarden of van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Antwerpen, zijn ons niet tegenstelbaar, tenzij na geschreven aanvaarding van onzentwege.
 2. Onze offerten, alsmede aangegeven leveringstermijnen, worden enkel bij wijze van benaderende inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis van onzentwege meebrengen. Overschrijding van de termijnen kan onder geen enkele voorwaarde, ook niet na ingebrekestelling, aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding. De koper heeft op geen enkel ogenblik het recht een laattijdige levering te weigeren.
 3. Bij iedere geplaatste bestelling is de koper gehouden tot volledige betaling van alle bestelde goederen. Indien de koper te kennen geeft dat hij van de koop geheel of gedeeltelijk wil afzien, heeft de verkoper de keuze tussen enerzijds de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst en anderzijds de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper, waarbij de koper gehouden is tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 25% van het bedrag van de bestelling met een minimum van 200 EUR, onverminderd het recht van de verkoper om zijn meerdere schade te bewijzen. De verkoper zal zijn keuze schriftelijk aan de koper mededelen. Overmacht ontslaat beide partijen van hun wederzijdse verplichtingen.
 4. De koper wordt geacht de goederen, die het voorwerp uitmaken van zijn aankoop en vermeld staan op de volgbrief, voldoende te kennen en aanvaard te hebben. Tevens wordt de koper verondersteld onze verkoopsvoorwaarden gekend te hebben, door het louter feit de volgbrief te aanvaarden en/ of de koopwaar te laten wegnemen. Een speling van 10 % in min of meer, volgens onze optie, is toepasselijk op alle verkochte partijen.
 5. Verkopen "behoudens goede aankomst" betreffen verkopen met levering op termijn, van hout dat nog moet ingevoerd worden. Deze verkopen worden van rechtswege ontbonden zonder enig verhaal, indien het hout niet beschikbaar wordt binnen de drie maanden volgend op de aangeduide leveringstermijn.
 6. De partijen verkocht "behoudens goede aankomst" mogen niet door de kopers geweigerd worden tenzij de agreatie formeel bedongen werd bij de aankoop en het geloste hout niet zou beantwoorden aan de normale kwaliteit van het merk.
 7. Indien het hout niet toekomt in de overeengekomen verpakking mag de koper de partij weigeren, zonder verplichting voor de verkopers de partij te vervangen of de verpakking aan te passen of eventuele schadevergoeding te betalen.
 8. Ingeval de hoeveelheden verkocht "behoudens goede aankomst" de werkelijke geloste hoeveelheden overtreffen, zal er een evenredige verdeling plaatsvinden tussen de verschillende kopers.
 9. De goederen, zelfs vrachtvrij verzonden, worden voor risico van de koper vervoerd. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor ongevallen tijdens het vervoer alsook voor vertraging bij verzending per spoor of met andere vervoermiddelen.
 10. Voor ingevoerd hout dat in Engelse maten verkocht wordt, geschiedt de omzetting in metrieke maten volgens het in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Antwerpen neergeschreven gebruik.
 11. Elke klacht nopens hoedanigheid, hoeveelheid of zichtbare gebreken dient uiterlijk bij de levering schriftelijk op de leveringsbon vermeld te worden. Zoniet worden de goederen geacht aanvaard te zijn. Een vordering op grond van verborgen gebreken dient op straffe van verval uiterlijk binnen de maand na de ontdekking van het gebrek ingesteld te zijn. Reacties op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan deze bepaling en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige bekentenissen.
 12. Wanneer een klacht omtrent gebrekkige koopwaar wordt erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling van de aankoopprijs door de koper aan ons betaald voor de betwiste goederen of de vervanging van de betwiste door ons geleverde goederen, en sluit dan ook uitdrukkelijk om het even welke directe of indirecte schadevergoeding uit.
 13. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/ of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/ of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te schorsen en/ of te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
 14. Onderhavige verkoop kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, zonder dat de koper enig recht heeft op schadevergoeding, maar onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten, indien de koper zou nalaten zijn verplichtingen na te leven, ook deze voortspruitend uit andere contracten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
 15. Ingeval de datum van wegname niet wordt nageleefd zal een terrein- of magazijnhuur verschuldigd zijn, vanaf de datum van wegname vermeld op volgbrief, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. De huurprijs bedraagt 0,20 EURO per m3 per dag op de aangekochte hoeveelheid. De goederen die niet weggeladen zijn op de datum vermeld op de volgbrief, verblijven er op risico van de koper, zonder dat deze laatste enig verhaal van diefstal of gelijk welke schade kan eisen.
 16. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de facturen betaalbaar te Waregem, 30 dagen na factuurdatum.
 17. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 %, met een minimum intrestvoet van 12 %.
 18. Eventuele afkortingen worden steeds eerst ter aanzuivering van vervallen rente aangewend.
 19. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, het schuldsaldo vehoogd met 12 % met een minimum van 50 EURO en een maximum van 2500 EURO zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 20. Alle inningskosten en protestkosten zijn ten laste van de klant.
 21. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 22. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 23. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

  In geval van herverkoop van goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.
 24. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd. De contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend door Belgisch recht geregeld.
 25. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van Antwerpen en onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zijn deze laatste van toepassing. Eventuele ongeldigheid/ nietigheid van een clausule (gedeelte) heeft geen invloed op de andere bedingen.